top of page

Kasutustingimused

Üldtingimused

   Käesolevad Hea Koht OÜ e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Hea Koht OÜ e-poest ostmisel internetiaadressilt www.odessaresto.ee. Toodete müüja on Hea Koht OÜ (edaspidi: Müüja), aadress Pikk 30, Tallinn 10133, Harjumaa, Estonia, registrikood 14225116, e-posti aadress heakoht.ee@gmai.com. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja e-poest toodete ostja (edaspidi: Klient) vahel.

   Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.odessaresto.ee. Kui Klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

  Kasutades e-poodi muus keeles kui eesti keeles, kajastatakse vastavas keeles ka tingimused. Tõlgete erinevuse korral pervaleerub eestikeelne tekst.

   Klient nõustub e-poest tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

   E-poes olevate toodete pildid on illustreerivad.

   Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

Tellimuse esitamine/vormistamine

   Tellimusi saab e-poest esitada, kas registreeritud Kliendina sisse logides või registreerimata Kliendina.

   Klient valib e-poest välja soovitud toote/tooted ja lisab ostukorvi.

   Alkohoolseid tooteid müüakse ainult täisealistele klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased ning seda kontrollitakse täiendavalt tellimuse üleandmisel.

   Samuti müüakse alkoholivaba õlut, siidrit ja veini ainult täisealistele klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased ning seda kontrollitakse täiendavalt tellimuse üleandmisel.

   Klient kontrollib ostukorvis oleva toote/tooted ja kui tellimuses ei esine vigu (mittesoovituid kaupu, koguseid vms) suundub Klient kassasse. Kui aga esineb vigu saab Klient neid ise korrigeerida eemaldades või lisades tooteid ja koguseid.

   Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest kas a) Müüja poolt pakutud maksekeskkondades b) tellimuse kättesaamisel kaardimaksega c) tellimuse kättesaamisel sularahas. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad Kliendi tegelikule soovile.

   Tellimuse ja makse (kui teostatakse makse tellimuse esitamisel)

   Kättesaamise kohta saadab Müüja Kliendile automaatse e-kirja.

   Kui Klient avastab peale tellimuse kinnitamist, et tellimuses esineb vigu tuleb kohesel ühendust võtta           Müüjaga, kas e-kirja, sotsiaalmeedia kanalite teel või kontakteerudes vastava restoraniga telefoni teel, kus tellimus esitati.

   Müüja alustab tellimuse täitmist kui Klient on tellimuse kinnitanud.

   Tooteid transpordib kullerteenuse puhul, kas Müüja enda kuller või lepingulised partnerid (viimased vaid olukorras, kus kõik Müüja enda kullerid on hõivatud).

   Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kogus, mida Kliendil on võimalik tellida.

   Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest Klienti, kas e-kirja või telefoni teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui Müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).

Toote hind ja maksevõimalused

   Toodete hinnad e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

   Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

   Klient tasub tellimuse eest

a) Müüja poolt pakutud maksekeskkondades

b) tellimuse kättesaamisel kaardimaksega

c) tellimuse kättesaamisel sularahas. Kui tasutakse tellimuse eest Müüja poolt pakutud maksekeskkondades, võib tellimuse maksumusele lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

   Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

   Juhul, kui Klient valib tellimuse Müüja poolt kohale toimetamise ehk kullerteenuse (ei tule ise tellimusele järele), lisandub müügihinnale kulleri tasu.

Tellimuse kättesaamine ja kontroll

   Tellimusi võib kätte saada vastavatest restoranidest või toimetatakse kulleriga Kliendi poolt märgitud aadressile.

   Tellimuste kättesaamine restoranidest

   Restoranidest toimub tellimuste väljastamine kõigil nädalapäevadel vastavalt restoranide lahtiolekuaegadele. Kui esineb tellimuste väljastamises ja lahtiolekuaegades muudatusi, on need märgitud veebilehel www.odessaresto.ee.

   Tellimused on restoranides kättesaadavad alates tellimuses määratud kättesaamise ajast.

   Tellimuse saab Klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba, elamisluba) või nime ja tellimuse numbri esitamisel.

   Müüja ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tellimuse kätte saanud.

   Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke antakse need üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument). Kui Klient dokumenti ei esita või kui Klient on alaealine, on Müüjal õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.

   Müüja hoiab tellimusi kuni päeva lõpuni (kuni vastava restorani sulgemiseni). Kui Klient tuleb tellimusele järele hiljem kui tellimuses määratud ajaks, peab ta arvestama võimaliku kvaliteedi langusega (toit ei pruugi olla enam nii värske või soe vms). Kui Klient ei tule päeva jooksul tellimusele järele, loetakse Klient tellimusest loobunuks ning Müüja ei tagasta kliendile tellimuse maksumust (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).

   Tellimuste kättesaamine kulleriga

   Tellimuste kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel kuupäev ja kellaaeg ning määrata aadress. Tellimuste kohale toimetamine kulleriga toimub kõigil nädalapäevadel vastavalt restoranide lahtiolekuaegadele. Kui esineb tellimuste kättesaamises kulleriga või restoranide lahtioleku aegades muudatusi, on need märgitud veebilehel www.odessaresto.ee

   Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil tellimuse vastuvõtmise. Juhul, kui Klient ei vasta telefonile ja/või ei taga tellimuse vastuvõtmist kulleri jõudmisel Kliendi asukohta või muutub muu Kliendi poolse asjaolu tõttu tellimuse kokkulepitud ajal üleandmine võimatuks, loeb Müüja, et Klient on tellimusest loobunud. Müüja ei tagasta kliendile tellimuse maksumust (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).

   Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke antakse need üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument) ning kulleril on õigus kontrollida tellimust vastu võtva isiku isikut tõendavat dokumenti. Kui Klient dokumenti ei esita või kui Klient on alaealine, on kulleril õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.

   Tellimuse kättesaamisel on Kliendil õigus loobuda tellimusest ainult juhul, kui tellimuses esinvad puudused (rikutud kaup või vale kaup jms).

   Juhul, kui tellimus jääb õigeaegselt kätte toimetamata Müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse Klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue aja. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus tellimusest loobuda ning Müüja tagastab kliendile tellimuse maksumuse (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).

Toodete kontroll

   Tellimuse kättesaamisel on Kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust tellimusele. Mittevastavatest toodetest (nt rikutud tooted, mittetellitud tooted jms) teavitatakse e-kirja, sotsiaalmeedia kanalite või telefoni teel viivitamatult Müüjat ning võimalusel teostada ka foto, et tuvastada konkreetne mittevastavus.

   Tellimuse kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud tellimusele mittevastavad tooted koheselt tagastada kullerile.

 

Kliendi isikuandmete töötlemine

   Müüja tagab Kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

   Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

- e-poest esitatud tellimuse täitmine;

- kliendi päringutele vastamine;

- õigustatud huvi;

- müügistatistika koostamine;

- e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

   Müüja rakendab kõiki meetmeid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

   E-poest külalisena ostu sooritanud Klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat

arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

   Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda Kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Vastavad taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-posti teel heakoht.ee@gmail.com. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta Kliendi taotlus rahuldamata, kui Kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

   Müüjal on õigus e-poest registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Müüja ei tee profileerimise tulemusel Kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

   E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Hea Koht OÜ. Hea Koht OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

   Juhul, kui Klient leiab, et e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel Kliendi õiguseid, on Kliendil õigus pöörduda Hea Koht OÜ poole e-posti teel heakoht.ee@gmail.com, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

 

Lepingust taganemine, toodete tagastamine ja tagasimaksed

   Vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele ei laiene tarbija lepingust taganemise ja kauba tagastamise õigus alkohoolsetele jookidele.

   Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas kiiresti riknevad tooted nagu selleks on valmistatud toit.

   Kui kaup ei vasta tellimusele tuleb Müüjat sellest viivitamatult teavitada kohe kauba kättesaamisel e-kirja, sotsiaalmeedia kanalite või telefoni teel ning võimalusel teostada ka foto, et tuvastada konkreetne puudus. Mittevastava tellimuse väljavahetamise või tagastamise kulud kannab Müüja.

   Kui kaup ei vasta tellimusele on Kliendil õigus nõuda tellimuse välja vahetamist või nõuda tagasimakset.

   Tagasimaksed, mida Müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse vastavalt Maksekeskuse poolt. Tagasimaksed tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

Tellimuse tühistamine

   Tellimust on võimalik tühistada, kui Klient võtab ühendust Müüjaga e-posti teel info@odessaresto.ee või helistades vastavasse restorani enne, kui Müüja on tellimuse välja saatnud või alustanud valmistamist. Kui tellimuse valmistamist on juba alustatud, tellimus on juba vastavas restoranis valmis või on juba vastavast restoranist kulleriga välja saadetud, pole võimalik tellimust tühistada.

 

Pretensioonide esitamise õigus

   Mittenõuetekohase tellimuse korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile info@odessaresto.ee, sotsiaalmeedia kanalite kaudu või telefoni teel. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

   Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

   Müüja ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse ja tarbijavaidluste komisjoni vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse.

bottom of page