top of page

Privaatsuspoliitika.

   Ettevõte Hea Koht OÜ kohustub hoidma ja austama Teie privaatsust. Ettevõte teeb kõik võimaliku, et meie teostatav isikuandmete töötlemine vastaks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprillil 2016 määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute isikuandmete kaitse kohta nende töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus).

   ODESSA Restoran veebileht on loodud tellimuste teostamiseks ning selle protsessi lihtsustamiseks.

   Tellimuse vormistamisel tuleb sisestada isiklikud andmed, mida kasutatakse vaid tellimusega seotud info täitmiseks, kliendi identifitseerimiseks, tellimuse kättesaamiseks või kohaletoimetuseks.

   Vajalikud andmed:

- Nimi

- Telefoninumber

- Aadress (vajalik kullerteenuseks)

- Klientide isiklikke andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele, väljaarvatud juhul kui see on nõutav Eesti - - Vabariigi seadusandluse poolt.

   ODESSA Restoran veebilehe kasutamisega nõustute järgmisega:

- Isiklikke andmeid kasutatakse ainult tellimuste teostamiseks

- Kõiki andmeid säilitatakse kinnises serveris

- Tellimuste ajalugu säilitatakse kinnises serveris

- Andmete eemaldamise soovil palume pöörduda kirjalikult info@odessaresto.ee meilile.

 

   Kliendi isikuandmete töötlemine

   Müüja tagab Kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

   Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

- e-poest esitatud tellimuse täitmine;

- kliendi päringutele vastamine;

- õigustatud huvi;

- müügistatistika koostamine;

- e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

 

   Müüja rakendab kõiki meetmeid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

   E-poest külalisena ostu sooritanud Klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

   Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda Kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Vastavad taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-posti teel heakoht.ee@gmail.com. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta Kliendi taotlus rahuldamata, kui Kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

   Müüjal on õigus e-poest registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Müüja ei tee profileerimise tulemusel Kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

   E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Hea Koht OÜ. Hea Koht OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

 

   Juhul, kui Klient leiab, et e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel Kliendi õiguseid, on Kliendil õigus pöörduda Hea Koht OÜ poole e-posti teel heakoht.ee@gmail.com, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

bottom of page